Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – „зона таможенного контроля“?

Parašė:  2019-04-23

Jau be­veik tris­de­šimt me­tų gy­ve­na­me lais­vo­je Lie­tu­vo­je, tad vaiz­de­lis, ku­ris pui­kiai ma­to­mas vi­siems Že­mai­čių plen­tu va­žiuo­jan­tiems nuo Rie­ta­vo link Klai­pė­dos šo­ki­ruo­ja.
Jau­pė­nų kai­me vie­nas pa­miš­kės ke­liu­kas už­tver­tas vie­la, ant ku­rios pa­ka­bin­ta len­te­lė su ru­siš­ku už­ra­šu „3она таможенного контроля“ („Muitinės kontrolės zona“). Sup­rask: įva­žia­vi­mas į mui­ti­nės te­ri­to­ri­ją. Ir tai vi­sai ša­lia gra­žios me­di­nės len­tos, žy­min­čios Skrob­lės gi­ri­nin­ki­jos te­ri­to­ri­jos ri­bą.
Že­mės sa­vi­nin­kas, pri­tvir­ti­nęs šią len­te­lę, grei­čiau­siai nė­ra so­vie­ti­nių lai­kų iš­siil­gęs Ru­si­jos ger­bė­jas. La­biau ti­kė­ti­na, kad už­tver­da­mas ke­liu­ką nuo čia mė­gu­sių įsuk­ti ma­ši­nų vai­ruo­to­jų už­ra­šą pa­ka­bi­no kaip „ba­je­rį“. Prob­le­ma ta, kad jis aiš­kiai ma­to­mas nuo Že­mai­čių plen­to, o už­ra­šai, esan­tys vie­šo­je vie­to­je, tu­ri ati­tik­ti Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mą, ku­riame ra­šo­ma: „Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vie­šie­ji už­ra­šai yra ra­šo­mi vals­ty­bi­ne kal­ba.“
Už­ra­šas len­te­lė­je ne­juo­kin­gas ir žmo­nėms, ko­vo­ju­siems už tai, kad mū­sų ša­lis iš­si­va­duo­tų iš oku­pa­ci­jos. Jiems ta ža­lia len­te­lė lyg ne­pa­gar­bos Lie­tu­vai ženk­las.
Paprašytas pakomentuoti situaciją Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas sa­kė ne­ga­lin­tis su­vok­ti taip pa­siel­gu­sio žmo­gaus psi­cho­lo­gi­jos. „Pri­mi­ty­vus chu­li­ga­niz­mas. Toks už­ra­šas, ma­to­mas vie­šo­je vie­to­je, ne tik pa­žei­džia Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mą, bet ir ro­do ne­pa­gar­bą pa­ma­ti­nei ver­ty­bei – Nep­rik­lau­so­my­bei. Ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad len­te­lės ne­lik­tų“, – kal­bė­jo žmo­gus, ku­ris is­to­ri­nė­mis sau­sio die­no­mis su vi­sa tau­ta gy­nė Lie­tu­vos lais­vę.
Len­te­lė, skel­bian­ti te­ri­to­ri­ją esant „зона таможенного контроля“, Jau­pė­nuo­se ka­bo jau ne mė­ne­sį ir ne pus­me­tį. Keis­čiau­sia, kad nei Sa­vi­val­dy­bės val­džiai, nei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ji taip ir neužk­liu­vo.
Pas­kam­bi­no­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­rei­gas ei­nan­čiam Vy­tau­tui Di­čiū­nui ir pa­si­do­mė­jo­me, ką apie to­kį už­ra­šą sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ma­no val­džios at­sto­vai. Val­di­nin­kas tei­gė, kad apie to­kios len­te­lės bu­vi­mą gir­di pir­mą kar­tą, o ofi­cia­lią po­zi­ci­ją ga­lės iš­sa­ky­ti tik nu­va­žia­vęs į vie­tą ir įver­ti­nęs si­tua­ci­ją.
Jau ki­tą ry­tą su­lau­kė­me at­sa­ko­mo­jo skam­bu­čio. „Toks už­ra­šas ne­leis­ti­nas. Pa­žeis­tas ne tik Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mas, už­ra­šas pa­tei­kia ne­tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją ir klai­di­na vi­suo­me­nę. In­for­ma­vo­me Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą te­le­fo­nu. Ruo­šia­me pa­rei­gū­nams ofi­cia­lų raš­tą, ku­ria­me pra­šo­me iš­siaiš­kin­ti, kam pri­klau­so šis skly­pas, kas pa­ka­bi­no len­te­lę, ir im­tis ati­tin­ka­mų veiks­mų, kad šio už­ra­šo ne­lik­tų“, – tei­gė V. Di­čiū­nas.
Net­ru­kus bu­vo­me in­for­muo­ti, kad sa­vi­nin­kas dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų įspė­tas, o len­te­lė pa­ša­lin­ta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Summa summarum (0)

Metų pradžia… Asmeniškai man ji kažkiek primena vaikystę, kai paėmusi naują lietuvių kalbos ar matematikos sąsiuvinį […]

2019-11-29
Streikmetis (1)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Dabar Plungės šilumos tinklų įkainis už šildymą yra vienas didžiausių Lietuvoje, bet žadama, kad gruodį jis mažės. Kaip reaguojate į artėjantį šildymo sezoną ir kainas?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas