Privatumo politika

Patvirtinta :
UAB „VVARFF“ generalinio direktoriaus
Vilmanto Bučiaus 2019 m. spalio 30 d. Įsakymu Nr. 38

UAB „VVARFF“ privatumo politika laikraščiuose „Plungė“ ir „Telšių žinios“

1. Bendrosios nuostatos.
1.1.Šioje UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė arba mes) privatumo politikoje vykdomoje laikraščiuose „Plungė“ ir „Telšių žinios“ (toliau – Privatumo politika laikraščiuose) yra nustatytos pagrindinės laikraščių prenumeratorių, skaitytojų, tekstų autorių, reklamų ir visų tipų informacinių skelbimų bei pranešimų asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai, ir kiti svarbūs aspektai, domintis laikraščiais . Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Todėl rekomenduojame išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas, o kilus klausimų – prašome susisiekti su mumis Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė – UAB „VVARFF“, juridinio asmens kodas: 169700486, registruotos buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė, LT-90125 , el. paštas: info@vvarff.lt, tel.: +370 448 73080, tinklapis: www.vvarff.lt. Bendrovės kontaktiniai duomenys skelbiami www.vvarff.lt internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė). UAB „VVARFF“ yra laikraščių „Plungė“, „Telšių žinios“ steigėja ir leidėja. Laikraščių kontaktiniai duomenys skelbiami internetinėse svetainėse : www.laikrastisplunge.lt , www.tzinios.lt .
1.3.Bendrovė atsakingai žiūri į asmens duomenų tvarkymą ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti Bendrovės tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą, vientisumą ir konfidencialumą.
1.5.Prenumeruodami laikraščius „Plungė“, „Telšių žinios“ , kurdami jiems tekstus, kurie publikuojami, užsakydami reklamas ir visų tipų informacinius skelbimus bei pranešimus, jungdamiesi prie elektroninių laikraščių versijų internete, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate.
1.6.Bendrovės (laikraščių „Plungė“, „Telšių žinios“) surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šia Privatumo politika ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.
1.7.Asmens duomenis Bendrovė (laikraščiai „Plungė“, „Telšių žinios“) tvarko pati nesinaudodama trečiųjų asmenų, kurie Bendrovės vardu atliktų šias funkcijas, paslaugomis.
1.8.Visi Bendrovės darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, yra įpareigoti ją saugoti net ir pasibaigus darbo santykiams.
1.9. Šia privatumo politika laikraščiuose „Plungė“, „Telšių žinios“ bendrovė, be kita ko nustato:
1.9.1. Duomenų subjektų informavimo procedūrą dėl Bendrovėje tvarkomų jų asmens duomenų;
1.9.2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūrą;
1.9.3. Duomenų subjektų prašymų įgyvendinimo procedūrą.
1.10. Laikraščiai „Plungė“ ir „Telšių žinios“ gerbia vartotojų privatumą. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus registracijos/prenumeratos duomenis.
1.11.Privatumo politika atspindi „Plungė“ ir „Telšių žinios“ taikomą klientų duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su privatumo politika susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: info@laikrastisplunge.lt ; tz@tzinios.lt ; info@vvarff.lt, .
1.12.Mūsų interneto tinklalapiuose dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.
2. Pagrindinės sąvokos.
2.1.Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, kai toks nustatymas gali būti atliekamas tiesiogiai ar netiesiogiai (gaunant duomenis iš kitų šaltinių).Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas ar kiti duomenys, kuriais remiantis galima Jus identifikuoti.
2.2.Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
2.3.Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
2.4.Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.5.Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus duomenų gavėjui(-ams).
2.6.Duomenų tvarkymas – bet kokia operacija arba operacijų seka, kuri yra atliekama su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis; tokios operacijos gali apimti rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, išgavimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinimą ar bet kokias kitas operacijas su duomenimis.
2.7.Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.8.Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.
3. Jūsų sutikimas
3. 1.Sutikdami su šia Privatumo politika, Jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus, nepriklausomai nuo to, ar užsakote spaudą ir/ar paslaugas tiesiogiai iš mūsų ar mūsų spaudą/paslaugas parduodančių partnerių, taip pat, kad jūsų Asmens duomenys bus perduoti mūsų partneriams, vykdantiems pristatymo paslaugas.
3.2.Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.
4. Informacijos rinkimas
4.1.Laikraščiai „Plungė“ ir „Telšių žinios“ rinkdami duomenis vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.
4.2.Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:
telerinkodara ir registracijos formomis,
kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas,
jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu.
4.3.Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:
Spaudos leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
Nemokamų ir mokamų elektroninių leidinių prenumeratos tikslu ar registruojantis į renginį – vardas, pavardė, el. pašto adresas.
4.4.Kliento elektroninio pašto adresas ir telefonas tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
4.5.Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėse, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Administruodami savo svetaines, jose publikuojamą turinį, diagnozuodami galimus sutrikimus, mes tvarkome jūsų IP adresus.
5. Asmeninės informacijos naudojimas
5.1.Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas,
teikdami jūsų užsakytas paslaugas – valdydami paslaugų prieigą, siųsdami naujienlaiškius, teikdami jūsų gyvenimo aprašymus ieškantiems darbdaviams (jeigu davėte sutikimą tokiam teikimui),
siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas prekes ir paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją),
siųsdami jums informaciją dėl darbo pasiūlymų, jeigu jūs esate užsakęs tokią paslaugą mūsų darbo pasiūlos interneto svetainėje.
5.2.Mes taip pat naudojame agreguotus jūsų asmens duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės ar pavadinimo):
klientų portretui apibūdinti,
bendradarbiaudami su reklamos agentūromis,
atlikdami interneto svetainių auditą.
5.3.Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems spaudos pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams;
teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
6. Tiesioginė rinkodara
6.1.Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono nr. tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis jūsų sutikimu užsakant laikraščius „Plungė“ ir/ar „Telšių žinios“ paslaugas ir/ arba teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei jūs nesate atsisakę gauti laikraščių pasiūlymų.
6.2.Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Visais atvejais galite rašyti elektroninį laišką laikraščio elektroninio pašto (info@laikrastisplunge.lt ; tz@tzinios.lt) adresu  ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų. Tiesioginių pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik jūsų aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
6.3.Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.
7. Informacijos saugojimo terminai
7.1.Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Jūsų duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metai nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros, registracijos į renginius ar leidinių prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.
7.2.Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
8.Jūsų teisės
8.1.Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus, arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
8.2.Jūs taip pat turite teisę:
prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų;
prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti asmens paskyras arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus,
iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nebenorite gauti mūsų reklaminių pranešimų, galite pakeisti savo paskyros nustatymus, paspaudę atitinkamą nuorodą svetainės paskyrų aptarnavimo puslapyje, arba laikytis kiekvieno elektroninio laiško apačioje nurodytos atsisakymo tvarkos.
8.3.Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:
įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu J.Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė
išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu  info@laikrastisplunge.lt ; tz@tzinios.lt ;  info@vvarff.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
8.4.Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.
8.5.Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).
9. Slapukų naudojimas
9.1.Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai yra plačiai naudojami interneto svetainėse, kad jos veiktų, dirbtų efektyviai, ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.
9.2.Mes naudojamės slapukais siekdami nustatyti mūsų auditorijos dydį ir vartojimo įpročius mūsų interneto svetainėse. Mūsų tikslas – kiek įmanoma personalizuoti teikiamas paslaugas pagal jūsų interesus.
9.3.Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:
nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus ir/ar prenumeratorius siekiant atverti jiems užsakytą turinį ar paslaugas,
siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams,
siekiant vartotojams leisti lengviau patekti iš/į kitus mūsų tinklalapius
jūsų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent jums aktualų turinį ir tobulinti tinklalapius pagal jūsų pageidavimus.
9.4.Mūsų naudojami slapukai yra skirtingų rūšių:
Būtini slapukai: 
PBCSPERMUSERID – galioja 1 metus, 
PBCSSESSIONID – galioja naršyklės sesijos metu, 
Funkciniai slapukai: 
Answered…, Voted…, – galioja 1 metus. 
Šie slapukai įsimena jūsų naršymo pasirinkimus, kad kitą kartą naršytumėte dar efektyviau.
Žymėjimo ir elgsenos slapukai: 
_gat, _io_s – galioja momentiškai. Tai analitiniai Google Analytics programos slapukai kurie renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje .  
__io, _io_un, __io_sp, __io_uid_test, __io_lv, __io_fs, __io_utm, __utma, – galioja 1 metus, 
_ga, _gfp_64b, __atssc, __atuvc, – galioja 2 metus . Tai analitiniai Google Analytics programos slapukai kurie seka vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 
 _gid – galioja 24 val. Šis analitinis Google Analytics programos slapukas renka anoniminę statitinę informaciją, kokiuose puslapiuose lankotės. Taip sužinome, kokia tinklalapio informacija labiausiai domina mūsų skaitytojus.
9.5.Slapukai nerenka asmens duomenų.
9.6.Slapukus jums gali įrašyti reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
9.7.Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org arba http://www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.
9.8.Svetainės naudoja „Google Analytics”, „Google”, Inc. (toliau – Google) teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics” taip pat naudoja slapukus. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) perduodama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Google naudos šią informaciją, kad būtų galima įvertinti, kaip naudojatės svetaine, sukurti svetainių veiklos ataskaitas ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainių veikla ir interneto naudojimu. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai, arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesusies jūsų IP adreso su kitais Google turimais duomenimis. Norėdami atsisakyti, kad Google Analytics registruotų jūsų naršymą interneto svetainėse, apsilankykite puslapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
9.9.Jeigu ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko, jums teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis mūsų tinklalapiuose. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų jūsų kompiuterio standžiajame diske. Tai sumažins tinklalapio funkcionalumą, neleis naudotis prenumeruojamomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio jums bus nepasiekiama.
10.Saugumo politika
10.1.UAB „VVARFF“, laikraščiai „Plungė“ ir „Telšių žinios“ yra įdiegę reikiamą įrangą, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo , neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Serverius prižiūri sertifikuoti specialistai. Serverių priežiūrą vykdo : UAB „Internet Solutions“ j.a.k. 302617697 , Lyros g. 5 – 57,Šiauliai,LT-78287, Lietuva, tel. +370 610 49600, el.p.: info@internetsolutions.lt