Komisija nepasiduoda. Posėdžiai ir toliau – už uždarų durų

Parašė: Lina LIŪNIENĖ 2021-04-12

Trečiadienį ketvirtą kartą į posėdį rinkosi speciali komisija, tirianti faktus, kuriais remiantis įtariama, kad Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis sulaužė priesaiką. Priminsime, jog tie faktai išdėstyti teikime, kurį praėjusių metų gruodžio 22 dieną pasirašė 10 Savivaldybės tarybos narių, valdančiosios daugumos atstovų. Nors ir į komisiją įtraukti mero partijos kolegos, ir pats meras primygtinai reikalauja, kad posėdžiai būtų vieši, komisija laikosi kitos pozicijos posėdžiai žurnalistams ir visuomenei atsivers tik tuomet, kai bus baigtos apklausos. Priešingu atveju, t. y. apklausas rengiant viešai, tai gali pakenkti ir pačiam tyrimui, ir apklausiamųjų reputacijai.
Pradžia
Nors „Plungė“ apie tai jau daug kartų rašė, priminsime, jog 2020 metų gruodžio 22-osios posėdyje buvo paviešintas teikimas, kuriame nurodoma: meras A. Klišonis nevykdė tarybos įpareigojimo inicijuoti tarnybinį patikrinimą Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus Alvydo Viršilo atžvilgiu, tam reikalui sudaryta komisija buvusi fiktyvi, dokumentai buvę klastojami, naudotasi tarnybine padėtimi, meras melavęs ir t. t. Visais šiais veiksmais A. Klišonis galimai sulaužė priesaiką, todėl pradėta mero įgaliojimų nutraukimo prieš terminą procedūra: sudaryta speciali komisija (jai vadovauti paskirta „Vieningos Plungės“ atstovė Vida Bondauskienė), tirianti teikime išdėstytus faktus, vykdanti susijusių asmenų apklausas ir rengsianti išvadas, kurios galimai bus teikiamos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Pirmieji posėdžiai
Į pirmąjį, organizacinį, posėdį komisija rinkosi kovo 8-ąją. Jame A. Zamulskis išrinktas komisijos pirmininko pavaduotoju. Tartasi dėl preliminaraus posėdžių skaičiaus ir jų datų, dėl klausimų, kurie bus užduodami apklausiamiesiems, dėl apklausų – kad jos bus žodinės, dėl informacijos teikimo žiniasklaidai – nuspręsta, kad tai darys pirmininkė. Kiti komisijos nariai pasirašė konfidencialumo sutartis.
Antrasis posėdis surengtas kovo 19-ąją. Tąkart pirmiausia išnagrinėtas mero prašymas. Anot A. Klišonio, tai, kad tarybos nariai V. Bondauskienė, Rimas Dužinskas, Vaidotas Skierus, A. Zamulskis ir Jonas Mockūnas, kurie pasirašė gruodžio 22-osios teikimą, yra įtraukti ir į tą teikimą nagrinėjančią komisiją, prasilenkia su teisės aktais. Mero nuomone, teikimą pasirašę asmenys yra įsitikinę jame nurodytų faktų teisingumu, todėl dirbdami komisijoje turės išankstinę šališką nuomonę ir tiesioginį asmeninį suinteresuotumą patvirtinti savo pačių teikimą bei jame išdėstytus faktus. Kad nekiltų interesų konfliktas, A. Klišonis minėtuosius komisijos narius prašė nusišalinti nuo darbo joje. Pastarieji su prašymu susipažino, tačiau nusišalinti nesutiko.


Tąkart ginčų kilo ir dėl to, ar posėdis turėtų būti uždaras, ar atviras. Pasak V. Bondauskienės, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad komisija gali nuspręsti, kokia bus jos posėdžio forma. Tad ji siūlanti uždarą. „Aiškiai parašyta, kad uždari posėdžiai rengiami tik tuomet, kai juose atskleista valstybinė, tarnybinė ar komercinė paslaptis. Ar mes nagrinėsime temas, susijusias su tokiomis paslaptimis? Uždari posėdžiai – išimtis, o šiuo atveju tokiam nėra pagrindo“, –
tokios pozicijos laikėsi mero partijos kolega Tomas Raudys, nuo pat pradžių reikalavęs, kad posėdžiai būtų atviri.
„Šiuo atveju vieši posėdžiai gali pakenkti ir tolesnei tyrimo eigai, ir apklausiamųjų reputacijai“, – argumentavo V. Bondauskienė. Jai pritarė A. Zamulskis, sakydamas, jog valstybinių ar komercinių paslapčių čia gal ir nebus, bet tarnybinių gali būti. Nutarta: komisijos posėdžiai, kuriuose bus apklausiamųjų, vyks už uždarų durų.
Po kovo 19-osios posėdžio kalbintas meras A. Klišonis sakė kreipsiąsis į Etikos komisiją, kad ši išaiškintų, ar komisija, į kurios sudėtį įtraukti ir pasirašiusieji teikimą, yra teisėta. Jo nuomone – neteisėta. Na, o minėtiesiems komisijos nariams išsiuntė raginimą palaukti Etikos komisijos išvadų, o kol jos bus priimtos, nedalyvauti komisijos veikloje.
Trečiasis posėdis
Komisijos nariai į raginimą neatsižvelgė – kovo 29-ąją surengtas trečiasis jos posėdis. „Meras pabrėžia, kad komisija – neteisėta. Komisija buvo sudaryta, patvirtinta tarybos, o kai pradėjome dirbti, ji kažkaip tapo neteisėta“, – į mero raginimą nedalyvauti komisijos veikloje sureagavo A. Zamulskis.
Tiesa, antrojo posėdžio metu turėjo būti apklaustas meras ir jo sekretorė Martyna Piekuvienė. Sekretorė į komisijos klausimus atsakė, o meras – ne. Viename iš komisijai teiktų dokumentų jis akcentavo: „Pabrėžiu, kad esu pasirengęs duoti paaiškinimus teisėtai sudarytai ir pagal teisės aktus veikiančiai komisijai, visiško skaidrumo ir viešumo sąlygomis.“

Kovo 29-osios posėdis užtruko ilgiau nei keturias valandas. Jo pradžioje – vėlgi diskusijos ir ginčai dėl to, ar posėdis turėtų būti uždaras, ar atviras. T. Raudys ir Algirdas Pečiulis toliau reikalavo skaidrumo ir viešo posėdžio, kiti komisijos nariai laikėsi savo – nevalia pakenkti nei tyrimui, nei apklausiamųjų reputacijai, tad posėdis bus uždaras. O skaidrumas būsiąs užtikrintas – kai komisija baigs ir parengs išvadas, visų uždarų posėdžių įrašai bus paviešinti. T. Raudys neatlyžo: „Kaltinamas meras ir kalba turėtų eiti apie jo reputaciją. O kadangi kaltinimai jau seniai paviešinti, tai nežinau, ar beįmanoma daugiau jai pakenkti. Juolab kad pats meras parodymus nori duoti viešai.“ Nepaisant T. Raudžio atkaklumo, ta posėdžio dalis, kurios metu buvo apklausiamas Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius A. Viršilas ir komisijos, turėjusios atlikti tarnybinį patikrinimą A. Viršilo atžvilgiu, nariai, buvo uždara.
Vėliau – vieša. Jos metu vyko faktų, išdėstytų teikime, patikrinimas. „Mes faktų nevertiname teisiškai, o tik patikriname ir fiksuojame, kad toks faktas yra“, – akcentavo V. Bondauskienė.
T. Raudžiui abejonių sukėlė pats pirmas faktas – kad A. Viršilas savo feisbuko paskyroje paskelbė įrašą, kuriame dalijasi nuomone dėl krepšinio ateities Sporto ir rekreacijos centre. Anot komisijos nario, šis faktas neturi nieko bendro su A. Klišonio veiksmais. „Kaip neturi? Tai juk ir yra ta pirmoji sniego gniūžtė, nuo kurios viskas prasidėjo“, – prieštaravo J. Mockūnas.
Beje, diskusijų kilo kone dėl visų teikime išdėstytų faktų. Vienas iš ginčų – kad Savivaldybės taryba merą įpareigojo inicijuoti tarnybinį patikrinimą A. Viršilui, o teikime nurodoma, kad meras buvo įpareigotas sudaryti komisiją, kuri tą patikrinimą atliktų. „Kada atsirado įpareigojimas organizuoti komisiją?“ – klausimą kėlė T. Raudys.
Toliau reikalavo viešumo
Kaip minėjome, ketvirtasis posėdis vyko trečiadienį. Jo dalyviams meras pateikė du prašymus. Pirmasis – kad komisija jam pateiktų tyrimo objektą sudarančių faktų sąrašą. „Teikime dalis faktų yra vienas kitą paneigiantys, taip pat dalis teiginių, pateikiamų kaip faktai, iš tiesų yra autorių vertinimas arba subjektyvios išvados… <…> Komisijos veiklos nuostatų 21.4 punktas įpareigoja merą teikti teisingus ir tikrovę atitinkančius paaiškinimus. Tačiau šiai pareigai įgyvendinti asmuo turi aiškiai žinoti, kokie faktai apie jo veiksmus (neveikimą) yra tiriami“, – prašyme nurodo A. Klišonis.
„Noriu akcentuoti, kad visi faktai yra nurodyti teikime“, – nagrinėjant mero prašymą sakė komisijos pirmininkė V. Bondauskienė. Jai pritarė V. Skierus: „Taip, faktai yra išvardyti, o išvadų dėl tų faktų mes dar neturime. Nes tyrimą dar tik įpusėjome.“
Šis prašymas nebuvo tenkintas, o kitas – dėl posėdžio ir apklausos viešumo. Žodžiu, uždaro-atviro posėdžio tema buvo pratęsta. „Atliepdamas visuomenės ir vietos bendruomenės teisėtą interesą žinoti tiesą ir teisingus faktus, esu pasirengęs viešai pateikti išsamius paaiškinimus bei atsakyti į visus su tuo susijusius klausimus“, – rašo meras. Nors T. Raudys dar ir dar kartą bandė įrodyti, kad posėdis uždaras gali būti tik nagrinėjant valstybines, tarnybines ir komercines paslaptis, kiti komisijos nariai laikėsi savo – apklausos turi būti uždaros. „Būkime nuoseklūs. Apklausiant žmones vis dėlto būtų korektiška jų parodymų neviešinti“, – sakė A. Zamulskis. „O kas gali garantuoti, kad per apklausas nebus paviešintos tarnybinės paslaptys?“ – klausimą kėlė V. Skierus.
Pirmininkės V. Bondauskienės teigimu, prieš kurį laiką A. Klišonis kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus, nurodydamas, kad atviri posėdžiai ir jo, ir kitų asmenų reputacijai padarys didelę žalą. „Kreipėsi, kad informacija nebūtų viešinama, dabar nori, kad posėdžiai būtų atviri. Kaip suprantu, kad ir ką mes darysime, bus blogai. Be to, dar kartą noriu akcentuoti – vėliau viskas bus paviešinta“, – reziumavo pirmininkė.
Nors buvo paskelbta, kad toliau posėdis – uždaras, tai, kas vyko paskui, buvo galima stebėti A. Klišonio feisbuko paskyroje. Tiesa, ne viskas, o tai, ką dėl uždaro posėdžio norėjo pasakyti meras. „Prašau viešo posėdžio, kad aš, kaip asmuo, galėčiau apsiginti. Parodymus duosiu, bet tik viešai – kad ir visuomenė, ir žiniasklaida girdėtų ir jūsų klausimus, ir mano atsakymus. Aš šito nebijau. Dabar informacija dozuojama, o viskas, kas daroma už uždarų durų, kelia nepasitikėjimą. Tikrai gaila, kad komisija nusprendė dirbti slaptai“, –

kalbėjo meras.
Po posėdžio kalbina V. Bondauskienė informavo, kad šįkart buvo apklausta Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Rusienė, pakartotinai – M. Piekuvienė ir A. Viršilas. Kitas posėdis – šiandien, balandžio 9-ąją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Velykos: pas tėvus su… vainiku? (0)

Velykos… Gražiausia pavasario šventė. Taip buvo visada. Na, bent jau iki 2020-ųjų pavasario, kai į Lietuvą […]

2021-03-12
Mums 27-eri (0)
2021-01-07
Ačiū (0)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Pastaruoju metu vis plačiau agituojama skiepytis nuo koronaviruso. Koks jūsų požiūris į vakcinaciją?

Loading ... Loading ...
Archyvas

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/edulaikplu/domains/laikrastisplunge.lt/public_html/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488
Visos teisės saugomos © 2021 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
SEO,