Po mūšio kumščiais nemojuojama, bet vis dėlto gal verta?

Parašė: „Plun­gės“ inf. 2019-07-08

Bir­že­lio 27 die­ną su­šauk­to Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio pa­bai­go­je, kaip ir įpras­ta, bu­vo ati­duo­ta „duok­lė“ klau­si­mams ir ki­tai in­for­ma­ci­jai. Tuo me­tu žo­džio pa­pra­šė ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas. Ta­čiau į jo pa­sta­bas at­sa­ky­ta ne­bu­vo: pa­pra­šy­ta do­mi­nan­čius klau­si­mus pa­teik­ti raš­tu. Tai po­li­ti­ką kiek nu­ste­bi­no. R. End­ri­ko kri­ti­kos strė­lės šį­kart skri­do į Plun­gės ak­ty­vaus poil­sio ir pra­mo­gų zo­ną – bu­vu­sio mies­to sta­dio­no te­ri­to­ri­ją.
„Sa­ko­ma, kad po mū­šio kumš­čiais ne­mo­juo­ja­ma, bet tu­riu pa­sta­bų dėl sta­dio­no, dėl čia da­ro­mų pa­pil­do­mų dar­bų“, – int­ri­ga­vo R. End­ri­kas. Po­li­ti­kas už­si­mi­nė, jog jam klau­si­mų ke­lia šia­me ob­jek­te po re­no­va­ci­jos at­si­ran­dan­tys pa­pil­do­mi dar­bai, ku­rie gal­būt at­lie­ka­mi už juos mo­kant pa­pil­do­mus pi­ni­gus. Tarp ta­ry­bos na­rio pa­mi­nė­tųjų – sig­na­li­za­ci­jos pro­ble­mų spren­di­mas, dre­na­žo sis­te­mos tvar­ky­mas. „Kas ini­ci­ja­vo pa­pil­do­mų dar­bų at­si­ra­di­mą?“ – do­mė­jo­si jis.
Vė­liau te­le­fo­nu kal­bin­tas R. End­ri­kas sa­vo nuo­mo­nę grin­dė tuo, kad įta­ri­mų dėl gal­būt ne itin skaid­rių veiks­mų jam ke­lia pa­ma­ty­ta su­ma, ku­ri „iš­ra­šy­ta“ už pa­ma­tų su­tvar­ky­mą, jų už­py­li­mą smė­liu, ki­tus dre­na­žo sklan­daus vei­ki­mo dar­bus. Nors ar pa­ti dre­na­žo sis­te­ma šian­dien re­no­vuo­ta­me bu­vu­sia­me sta­dio­ne tik­rai vei­kia, po­li­ti­kas ne­ti­ki. „Yra di­džiu­liai pa­pil­do­mi pi­ni­gai, be­veik 50 tūkst. eu­rų, ir tai ke­lia abe­jo­nių“, – pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si R. End­ri­kas.
Apsk­ri­tai po­li­ti­kas pik­ti­no­si, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ati­tin­ka­mų sky­rių spe­cia­lis­tai ne­dir­ba taip, kaip pri­klau­so, ir, jo įsi­ti­ki­ni­mu, ne­gi­na vi­suo­me­nės in­te­re­sų, o tik at­si­ra­dus ko­kiam klau­si­mui ar pro­ble­mai sku­ba į me­ro ka­bi­ne­tą. Kaip esą ki­taip paaiš­kin­si tai, kas ne­re­tai vyks­ta įgy­ven­di­nant svar­bius pro­jek­tus mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je? „Kur „Plun­gės la­gū­na“ pa­si­ro­do, ten vi­sa­da neaiš­kūs spren­di­mai. Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį, kai tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ti dar­bai neį­vyk­do­mi ar įvyk­do­mi su tam tik­rais pa­si­kei­ti­mais, nau­jais ran­go­vo ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais ir pan.“, – ma­no R. End­ri­kas (rangovas – jungtinės veiklos partnerės UAB „LitCon“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“, kuri at­li­ko Plun­gės ak­ty­vaus poil­sio ir pra­mo­gų zo­nos re­konst­ruk­ci­jos dar­bus – red. pa­st.).
Ko­kie pa­pil­do­mi dar­bai at­lie­ka­mi bu­vu­sia­me sta­dio­ne, pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­ją Mar­ty­ną Čiu­že­lį.
Ve­dė­jas pa­tvir­ti­no, jog pa­pil­do­mi dar­bai bu­vu­sia­me sta­dio­ne tik­rai yra at­lie­ka­mi, da­lis jų su­si­ję su sig­na­li­za­ci­ja (dū­mų ša­li­ni­mo sis­te­mos trik­džių ša­li­ni­mu), dre­na­žo ap­link pa­sta­tą įren­gi­mu, ir pri­dū­rė, kad da­lį dre­na­žo ran­go­vas esą bu­vo įren­gęs sa­vo lė­šo­mis. R. End­ri­kas grei­čiau­siai ne­kly­do, nes M. Čiu­že­lis pa­sa­kė, jog už pa­pil­do­mus dar­bus bu­vo skir­tas ir pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas, ta­čiau vi­sos pro­ce­dū­ros esan­čios tei­sė­tos ir vyk­dy­tos lai­kan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mo įsta­ty­mo.
„Pa­gal Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą ga­li­ma pirk­ti ir or­ga­ni­zuo­ti pa­pil­do­mus dar­bus va­do­vau­jan­tis ta pa­čia bend­ra su­tar­ti­mi. Už pa­pil­do­mus dar­bus ap­mo­ka­ma to­je su­tar­ty­je nu­ro­dy­tais įkai­niais“, – kal­bė­jo M. Čiu­že­lis. Pa­sak jo, kai tik bus gau­tas ta­ry­bos na­rio raš­tiš­kas pa­klau­si­mas, į vis­ką bus iš­sa­miai at­sa­ky­ta.
Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl nie­kaip ak­ty­vaus poil­sio ir pra­mo­gų zo­no­je ne­si­bai­gia tvar­ky­mo dar­bai, ve­dė­jas aiš­ki­no, jog bė­da ta, kad iš­ky­la ne­sklan­du­mų su tech­ni­niu pro­jek­tu – da­lies dar­bų ja­me ren­gė­jai tie­siog… ne­nu­ma­tė, o pro­jek­to ver­tin­to­jai ir eks­per­tai ne­si­var­gi­no ne­tiks­lu­mus iš­tai­sy­ti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Velykos… KITAIP (0)

Ar pavasaris, ar artėjančios Velykos čia kaltos, bet pastebiu, kad niūrių atspalvių nuotaikas vis dažniau keičia […]

2020-01-06
Summa summarum (0)
2019-11-29
Streikmetis (1)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Ar pritariate Vyriausybės sumanymui vasaros pabaigoje senjorams ir bedarbiams skirti po 200 eurų?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas